Przeskocz do treści
Co to jest metoda STEAM? | Wszystkie wpisy | Blog Szkoły Saltando

Co to jest metoda STEAM?

STEAM to innowacyjne podejście edukacyjne, oparte na integracji nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki. Głównym celem tego modelu jest ukierunkowanie uczniów na poszerzanie wiedzy, rozwijanie umiejętności dialogu oraz krytycznego myślenia. W niepublicznych szkołach, które przyjęły STEAM, podkreśla się znaczenie kreatywności, doświadczenia i praktycznego zastosowania wiedzy. Podejście STEAM nie tylko ułatwia proces przyswajania informacji, ale również skupia się na rozwijaniu praktycznych umiejętności, co umożliwia uczniom skuteczne stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Akcentowane jest nie tylko zdobywanie teoretycznej wiedzy, ale także umiejętność praktycznego zastosowania jej w różnych dziedzinach życia. Dzięki temu uczniowie stają się lepiej przygotowani do wyzwań współczesnego świata, gdzie umiejętność łączenia różnych dziedzin wiedzy stanowi kluczowy element sukcesu.

Ewolucja od STEM do STEAM – integracja sztuki w edukacji

W kontekście dostosowywania systemu edukacyjnego do współczesnych wyzwań, obserwujemy tendencję do marginalizacji sztuki i humanistyki na rzecz nauk ścisłych w ramach formuły STEM. Kluczowym brakiem w obecnym podejściu STEM jest pominięcie krytycznego procesu kreatywności i innowacji, który jest istotny dla pełnego rozwinięcia umiejętności uczniów. Niedoszacowanie roli sztuki w edukacji STEM prowadzi do niedoszacowania potencjału kreatywnego, jaki sztuka wprowadza do procesu uczenia się. Warto podkreślić, że to właśnie w obszarze sztuki uczniowie rozwijają umiejętności myślenia lateralnego, zdolność łączenia różnych perspektyw oraz elastyczności myślowej. Te umiejętności stanowią niezastąpiony wkład w rozwój kompetencji STEM. Sztuka wprowadza do procesu edukacyjnego elementy, które są nie tylko twórcze, ale także inspirujące i mają potencjał rozbudzenia innowacyjnego myślenia. W odpowiedzi na te wyzwania pojawiła się idea „Od STEM do STEAM”, zdobywająca popularność dzięki inicjatywie Johna Maeda, byłego dyrektora Rhode Island School of Design. STEAM, rozszerzając koncept STEM o sztukę (Art), podkreśla nie tylko równorzędność, lecz harmonijną integrację umiejętności artystycznych jako komplementarnych dla nauk ścisłych. John Maeda wskazuje, że sztuka, obejmująca sztuki piękne, muzykę, myślenie projektowe i lingwistykę, stanowi niezbędny składnik procesu innowacji, kształtując myślenie kreatywne, zmysł estetyczny i umiejętność rozwiązywania problemów w sposób oryginalny. W tym kontekście, prywatna szkoła we Wrocławiu, skupiająca się na integracji sztuki w edukacji STEM, zdaje sobie sprawę z wyzwania i podejmuje holistyczne podejście do rozwijania kompetencji uczniów.

Kształtowanie kompetencji przyszłości

STEAM doskonali uczniów, przygotowując ich do podejmowania przemyślanych ryzyk. To podejście umożliwia młodym ludziom naukę poprzez doświadczenie, rozwijając jednocześnie umiejętność wytrwałego rozwiązywania problemów. Prywatne szkoły podstawowe, które przyjęły model STEAM, nie tylko przekazują teoretyczną wiedzę, lecz także rozwijają praktyczne umiejętności. Integracja nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki w codziennym nauczaniu pozwala uczniom nie tylko poszerzyć swoją perspektywę wiedzy, lecz także skutecznie zastosować ją w różnorodnych sytuacjach życiowych. Absolwenci szkół STEAM nie tylko zdobywają solidne podstawy teoretyczne, lecz także posiadają adaptacyjne, kreatywne i współpracujące umiejętności, co stawia ich w korzystnej pozycji na rynku pracy i w społeczeństwie. Dzięki takiemu podejściu do edukacji, STEAM kreuje jednostki gotowe na wyzwania przyszłości, wyposażając je w kompleksowe kompetencje niezbędne do osiągnięcia sukcesu zarówno zawodowego, jak i społecznego.

Współpraca i twórcze działanie

Innowacyjność, współpraca i proces twórczy stanowią kluczowe elementy, które wyróżniają uczniów pochodzących z prywatnych szkół, gdzie wdrożono podejście STEAM. Dzieci i młodzież uczą się nie tylko indywidualnie, lecz również w ramach grup, co sprzyja rozwijaniu umiejętności społecznych i pracy zespołowej. Poprzez przyjęcie STEAM jako kierunku edukacyjnego, prywatne placówki edukacyjne kładą nacisk nie tylko na rozwijanie myślenia, ale także na kształtowanie zdolności praktycznego działania. Współpraca przy projektach STEAM nie tylko poszerza horyzonty uczniów, ale także umożliwia im zaangażowanie się w autentyczne problemy, rozwijając jednocześnie umiejętność samodzielnego rozwiązywania wyzwań. W rezultacie absolwenci tych szkół nie tylko posiadają solidne kompetencje teoretyczne, lecz także są gotowi do praktycznego zaangażowania się w dynamicznym otoczeniu zawodowym. Przyjęcie STEAM jako fundamentu edukacyjnego sprawia, że absolwenci są nie tylko teoretycznie kompetentni, ale również wyposażeni w umiejętności efektywnej współpracy, kreatywnego myślenia i skutecznego działania.

Odkrywanie wartości koncepcji STEAM w edukacji prywatnej

Sens pracy projektowej odgrywa kluczową rolę w pełnym zrozumieniu prawdziwej wartości koncepcji STEAM. To właśnie w ramach projektów uczniowie napotykają rzeczywiste problemy, które muszą rozwiązać, angażując się w współpracę, kreatywność, twórcze myślenie i łączenie pozornie niezwiązanych ze sobą wątków. Proces prób i błędów, integralny dla pracy projektowej, umożliwia nie tylko zdobycie umiejętności praktycznych, lecz także rozwijanie odporności na niepowodzenia, co stanowi silny impuls dla postępu. Edukacja STEAM uświadamia uczniom złożoność i wielowymiarowość świata, w którym żyją.

Tradycyjne podejście oparte jedynie na wiedzy z nauk ścisłych nie wystarcza do radzenia sobie z rzeczywistymi wyzwaniami. Koncepcja STEAM wskazuje, że konieczne jest posiadanie dynamicznego myślenia, zdolności eksplorowania otoczenia i umiejętności radzenia sobie z chaosem, aby skutecznie rozwiązywać problemy. Uczniowie, uczestnicząc w projektowych sytuacjach, łącząc wątki z różnych dziedzin, zyskują świadomość, że prawdziwe wyzwania są wielowymiarowe, a myślenie potrzebne do ich rozwiązania musi być równie dynamiczne jak świat wokół nich.

Wsparcie dla wczesnego odkrywania potencjału

Wsparcie dla wczesnego odkrywania potencjału jest kluczowe dla przygotowania uczniów do przyszłości. Im wcześniej mają oni okazję zetknąć się z koncepcją STEAM, tym lepiej są przygotowani. Nauczyciele i rodzice odgrywają kluczową rolę w budzeniu entuzjazmu uczniów poprzez praktyczne projekty, czyniąc naukę nie tylko efektywną, ale także przyjemną już od najwcześniejszych lat szkolnych. Dzięki temu narażeniu na interdyscyplinarną edukację, dzieci rozwijają naturalną ciekawość, a proces uczenia się staje się fascynującą przygodą, kształtującą ich myślenie i umiejętności.

STEAM – odkrywanie naturalnej ciekawości w prywatnych szkołach

Nadal panuje przekonanie, zwłaszcza wśród uczniów, że zadawanie pytań oznacza brak zrozumienia, wywołując tym samym zniechęcenie do poszukiwania odpowiedzi i wprowadzając uczniów w stan wstydu i obaw. Jednak koncepcja STEAM, skupiając się na wspólnych projektach, przeplatając się między różnymi dziedzinami i poszukując innowacyjnych rozwiązań, radykalnie odwraca tę perspektywę. Dzięki podejściu STEAM dzieci nie tylko naturalnie rozwijają ciekawość, ale także nabywają zdolność śmiałego stawiania pytań, uznając to za integralną część procesu uczenia się. To podejście skutecznie przełamuje bariery zniechęcenia, kształtując świadomość, że stawianie pytań jest bodźcem do odkrywania, a nie wyrazem braku zrozumienia.

STEAM w praktyce – zainteresowanie i angażowanie uczniów

Lekcje oparte na koncepcji STEAM zdobywają serca uczniów, zaskakując ich relacyjnością do codziennych tematów i fascynujących zainteresowań. Poprzez opanowywanie organizacji przy pomocy matematyki, dzieci rozwijają praktyczne umiejętności, które znalazły zastosowanie w realnym życiu. Wcielając się w role prawdziwych naukowców, uczą się badać i analizować dane przy użyciu nowoczesnych technologii, co nie tylko rozszerza ich horyzonty, lecz także pomaga w pełniejszym zrozumieniu i przekazywaniu informacji z obszaru inżynierii. To dynamiczne i angażujące podejście stymuluje ciekawość uczniów, rozwijając jednocześnie ich zdolność krytycznego myślenia i zrozumienie, jak nauka i sztuka mogą współgrać w harmonijny sposób. Dzięki temu uczestnictwo w lekcjach STEAM staje się inspirującym doświadczeniem, które nie tylko poszerza wiedzę, ale również kształtuje zdolności analityczne i twórcze podejście do rozwiązywania problemów. STEAM nie tylko otwiera drzwi do nauki nauk ścisłych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki, ale także daje nauczycielom niezwykłą elastyczność w dostosowywaniu metod edukacyjnych, ilości i formy przekazywanych treści.

To innowacyjne podejście pozwala uczniom na wybór ścieżek nauki dostosowanych do ich indywidualnych preferencji i stylu przyswajania wiedzy. Ta elastyczność nie tylko sprzyja dzieciom zdolnym, ale także tym napotykającym trudności w nauce, umożliwiając im rozwijanie umiejętności w tempie dostosowanym do ich potrzeb. Poprzez rozbijanie problemów na mniejsze części, uczniowie nabierają zdolności spojrzenia na nie z różnych perspektyw, co przyczynia się do wszechstronnego rozwoju myślowego.

Rola sztuki w edukacji – przemiany w nauce na przykładzie szkoły prywatnej

W świecie rosnącego zapotrzebowania na inżynierów, specjalistów informatycznych i naukowców, matematyka stanowi fundament programowania i inżynierii. Jednak, gdzie mieści się sztuka w tym równaniu? Odpowiedź jest jednoznaczna: wszędzie. Prywatna szkoła podstawowa, skupiona na idei STEM, dostrzega potrzebę kreatywnych umysłów, projektantów i konstruktorów, zdolnych łączyć wiedzę z różnych obszarów dla pełniejszego zrozumienia świata. Integracja sztuki w proces nauczania w tej szkole wykracza poza tradycyjny model STEM, ukazując, że sztuka nie tylko towarzyszy, ale także wzbogaca doświadczenie naukowe. Poprzez twórcze podejście do przedmiotów STEM, uczniowie rozwijają umiejętności problem-solving, zdolności myślenia krytycznego i ekspresji artystycznej, co przyczynia się do ich wszechstronnego rozwoju.

W ten sposób, sztuka w kontekście STEM staje się nieodłącznym elementem inspirującego i holistycznego podejścia do edukacji. Badania potwierdzają, że nauka muzyki i sztuki korzystnie wpływa na rozwój umiejętności czytania, pisania, zdolności matematycznych, a także umiejętności poznawczych i personalnych. W prywatnej szkole podstawowej, zdającej sobie sprawę z wartości sztuki, integracja sztuki w edukacji przekłada się na lepszą współpracę, budowanie wzajemnego zaufania i ogólną wydajność uczniów. Dedykowana uwaga nauczycieli i środowisko szkolne sprzyjają harmonijnemu rozwojowi uczniów, gdzie sztuka staje się integralną częścią procesu edukacyjnego, wspierając rozwój zarówno kompetencji naukowych, jak i społecznych.

Budowanie kompetencji STEAM za pomocą zestawów LEGO® Education

LEGO® Education pełni niezastąpioną rolę w rozwijaniu kompetencji STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) na każdym etapie edukacji. Firma doskonale rozumie wagę kształtowania tych umiejętności od wczesnych lat nauki. Zestawy nie tylko dostarczają kompleksowych narzędzi edukacyjnych, ale także pozwalają na dostosowanie ich do różnych poziomów nauczania, obejmując przedszkola aż po szkoły średnie. Dzieci, pracując z tymi zestawami, nie tylko zdobywają bezpośrednie doświadczenia z abstrakcyjnymi koncepcjami, ale również rewolucjonizują proces nauczania, tworząc atmosferę sprzyjającą kreatywności i rozwijaniu umiejętności z obszaru nauk ścisłych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki. Poprzez praktyczne eksperymentowanie z elementami, dzieci rozwijają umiejętności praktyczne, jednocześnie stymulując swoją kreatywność. Współpraca nad projektami nie tylko rozwija zdolności interpersonalne i umiejętność rozwiązywania problemów w grupie, ale także wzmacnia kompetencje językowe, gdyż dzieci muszą wyrażać swoje pomysły jasno i efektywnie komunikować się z innymi. Zestawy LEGO® Education dostarczają kompleksowych doświadczeń, rozwijając zarówno umiejętności praktyczne, jak i społeczne, skutecznie przygotowując uczniów do wyzwań współczesnego społeczeństwa.

Autor: Prywatna Szkoła Podstawowa Saltando, Redakcja Bloga

Facebook

Blog Niepublicznej Szkoły Saltando