Przeskocz do treści
Co zamiast kar? | Wszystkie wpisy | Blog Szkoły Saltando

Co zamiast kar?

Nie­stety mimo dość istot­nego faktu, że spe­cja­li­stom już jakiś czas temu udało się z powo­dze­niem udo­wod­nić, iż sto­so­wa­nie kar wobec dzieci nie ma więk­szego sensu, to nadal ich egze­kwo­wa­nie jest wpro­wa­dzane w życie w wielu współ­cze­snych domach. Wynika to przede wszyst­kim z tego, że znaczna część rodzi­ców, do tej pory uważa je za nie­malże nie­zbędny ele­ment sku­tecz­nego wycho­wa­nia.

W prak­tyce rze­czy­wi­stość wygląda zupeł­nie ina­czej. Ze sto­so­wa­nia kar wynika bowiem jedy­nie bar­dzo zani­żona samo­ocena dziecka, cał­ko­wita utrata zaufa­nia wzglę­dem rodzi­ców z jego strony, a także wystę­po­wa­nie sze­roko zakro­jo­nych trud­no­ści w kon­tek­ście pro­pa­go­wa­nia róż­nego rodzaju zacho­wań, tudzież nauki. Sami rodzice mogą się w takim przy­padku czuć co naj­wy­żej bez­silni, ponie­waż nie są oni w sta­nie sobie odpo­wied­nio pora­dzić z kwe­stią wycho­wa­nia swo­ich pociech.

W jaki spo­sób można zastą­pić egze­kwo­wa­nie kar?

Pierw­szym kro­kiem nie­wąt­pli­wie jest doj­ście do istot­nych wnio­sków w kon­tek­ście podłoża wystę­po­wa­nia nega­tyw­nie nace­cho­wa­nych zacho­wań u dziecka.

Nie­stety w znacz­nej czę­ści przy­pad­ków rodzice z góry zakła­dają złe inten­cje swo­ich pod­opiecz­nych. Nic bar­dziej myl­nego. Zupeł­nie nie potrzeb­nie szu­kamy w takich przypad­kach jakiej­kol­wiek celo­wo­ści tego rodzaju występ­ków. Nawet zada­nie dość cha­rak­te­ry­stycz­nego i co naj­waż­niej­sze powszech­nie zna­nego zwrotu „dla­czego to zrobiłeś?” nie da tak naprawdę mało­let­niemu kom­plet­nie żad­nej prze­strzeni umoż­li­wia­ją­cej mu swo­bodne udzie­le­nie odpo­wie­dzi na te pyta­nie. Tym­cza­sem spo­kojne, a także dogłębne zapo­zna­nie się z real­nym powo­dem wystą­pie­nia takiej sytu­acji może bez więk­szego trudu spra­wić, że nie­malże od razu i bez więk­szych prze­szkód zro­bimy przeogromny krok do roz­wią­za­nia sprawy.

Należy wysnuć nie­zbędne wnio­ski

Jest to naprawdę istotna kwe­stia w przy­padku, gdy już na szczę­ście jeste­śmy w pełni świa­domi tego, że dziecko potrze­buje nas o wiele bar­dziej i czę­ściej ani­żeli nam się tylko wydaje. Warto w tym miej­scu sku­pić się na nim, co może mieć naprawdę bar­dzo pozy­tywne skutki w postaci zaspo­ko­je­nia sytu­acji kon­flik­to­wej, czy zachamowianiu trud­nych sytuacji wystę­pu­ją­cych zarówno w szkole, przed­szkolu, jak i na co dzień w domu. W przy­padku, jak okaże się, że jest ono naj­zwy­czaj­niej w świe­cie prze­cią­żone róż­nego rodzaju zaję­ciami, tudzież prze­ra­sta je napływ nega­tyw­nych emo­cji, można w pełni się na tym sku­pić i pomóc mu wyjść z tej sytu­acji. Nato­miast w innych przypadkach, dobrym roz­wią­za­niem może być skorzysta­nie z pomocy spe­cja­li­sty.

Nie można zapo­mnieć o oka­za­niu nale­ży­tego sza­cunku dziecku

Przy­kła­dowo, nie mamy ten­den­cji podno­sze­nia w zło­ści głosu na swo­jego podwładnego, czy kole­żankę z pracy. Do tego nie zabra­niamy im robie­nia róż­nego rodzaju czynno­ści w trak­cie prze­rwy, a także co ważne, sta­ramy się nie oce­niać ich postę­po­wa­nia. Tak samo powinno to wyglą­dać w przy­padku naszych dzieci. Zde­cy­do­wa­nie powin­ni­śmy sku­pić się na trak­to­wa­niu ich z szacunkiem. Można prze­cież bez więk­szego wysiłku trak­to­wać mało­let­nie osoby zupeł­nie tak samo, jak doro­słych. Dzięki temu nasze rela­cje z nimi będą w sta­nie ulec zna­czą­cej popra­wie na wielu płasz­czy­znach.

Warto oka­zać zro­zu­mie­nie

Nie­stety wbrew prze­ko­na­niom wielu doro­słych, dzieci w żad­nym stop­niu nie wyol­brzy­miają swo­ich pro­ble­mów. One po pro­stu takimi je widzą. Warto zde­cy­do­wa­nie przepro­wa­dzić z nimi potrzebną roz­mowę, dzięki któ­rej będziemy w sta­nie dowie­dzieć się, co jest przy­czyną wystą­pie­nia u mało­let­niego kom­plet­nie nie­zro­zu­mia­łego dla nas zacho­wa­nia.

Dogłęb­nie sprawdź, co to wywo­łuje w tobie

Ogromna część rodzi­ców kom­plet­nie w zły spo­sób pod­cho­dzi do nie­któ­rych sytu­acji z życia ich dzieci. Warto w tym miej­scu pamię­tać o dość istot­nej kwe­stii, że pod żad­nym pozo­rem nie możemy patrzeć na daną sprawę tylko i wyłącz­nie z wła­snej per­spek­tywy. Musimy także posta­wić się na miej­scu dru­giej strony, aby być w sta­nie wła­ści­wie zro­zu­mieć dany pro­blem.

Bycie szcze­rym nie boli

Dzie­le­nie się ze swoim dziec­kiem dozna­wa­nymi uczu­ciami, czy wła­snymi prze­my­śle­niami, nie jest niczym złym. Wręcz prze­ciw­nie, ma to naprawdę fan­ta­styczny wpływ na rela­cje.

Koniecz­nie daj sobie nie­zbędny czas

Zaopie­kuj się swo­imi odczu­ciami i daj opaść swoim emo­cjom zanim w pełni zaan­ga­żu­jesz się w roz­wią­zy­wa­nie danego pro­blemu. Nie warto dzia­łać pochop­nie, ponie­waż zazwyczaj nie przy­nie­sie to ocze­ki­wa­nych rezul­ta­tów.

Daj dziecku sie­bie

Zaofe­ruj mu nie­zbędną uwagę i wspar­cie. Nie zapo­mi­naj na bie­żąco pie­lę­gno­wać Waszej cudownej rela­cji.

Autor: Prywatna Szkoła Podstawowa Saltando, Redakcja Bloga

Facebook

Blog Niepublicznej Szkoły Saltando