Przeskocz do treści
Jak pomóc nieśmiałemu uczniowi? | Wszystkie wpisy | Blog Szkoły Saltando

Jak pomóc nieśmiałemu uczniowi?

Wszystkie dzieci mają prawo do wsparcia i troski w procesie edukacyjnym. Wśród uczniów możemy spotkać także tych, którzy charakteryzują się nieśmiałością. Szkoły prywatne odgrywają istotną rolę w zapewnianiu odpowiedniego środowiska dla rozwoju każdego dziecka, włącznie z tymi, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia w przezwyciężaniu swoich barier. Nauczyciele odgrywają kluczową rolę w identyfikowaniu i wspieraniu uczniów nieśmiałych, umożliwiając im osiągnięcie pełnego potencjału.

Charakterystyka Dzieci Nieśmiałych

Dziecko nieśmiałe wyróżnia się pewnymi cechami, takimi jak wrażliwość, delikatność, skromność oraz bezkonfliktowość. To właśnie te cechy sprawiają, że może być postrzegane przez nauczycieli i rówieśników jako uczniowie wzorowi. Jednak często takie dziecko unika bliższych relacji z kolegami i koleżankami. Siedząc samotnie w ławce czy unikając udziału w zabawach klasowych, stara się unikać sytuacji społecznych, które wywołują w nim lęk.

Zasady Postępowania z Dzieckiem Nieśmiałym

W szkole, podejście do dzieci nieśmiałych powinno być pełne zrozumienia i empatii. Istnieje kilka ogólnych zasad, które mogą pomóc w stworzeniu dla nich sprzyjającego środowiska:

 1. Tworzenie klimatu zaufania — ważne jest, aby nauczyciele tworzyli atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, która obniża poziom lęku i niepokoju u dziecka.
 2. Stosowanie zachęt i pochwał — nawet najmniejsze osiągnięcia dziecka nieśmiałego powinny być nagradzane pochwałami. To skłania do aktywności i poprawia samoocenę ucznia.
 3. Wspieranie występowania publicznego — stwarzanie sytuacji społecznych, w których dziecko może zdobywać pozytywne doświadczenia i sukcesy, pomoże w budowaniu pewności siebie.
 4. Indywidualne rozmowy i korygowanie myśli negatywnych — nauczyciele powinni prowadzać rozmowy z uczniem nieśmiałym, pomagając mu wypracować pozytywny obraz siebie oraz korygując negatywne myśli.
 5. Uczenie umiejętności społecznych — dziecko powinno być uczone, że kontakty z innymi ludźmi niosą ze sobą ryzyko, ale także szanse. Nauka komunikacji, przyjmowania komplementów oraz dawania i przyjmowania wsparcia może być kluczowa.
 6. Promowanie dialogu i kontaktu twarz w twarz — zachęcanie do rozmów i kontaktów osobistych, wskazywanie na znaczenie uśmiechu i kontaktu wzrokowego, pomaga dziecku stopniowo pokonywać swoje obawy.
 7. Ćwiczenia oddechowe i techniki relaksacyjne — proste techniki oddechowe mogą pomóc w łagodzeniu objawów niepokoju i lęku, wspierając dziecko w trudnych sytuacjach społecznych.

W szkołach prywatnych, opartych na indywidualnym podejściu do uczniów, wspieranie dzieci nieśmiałych jest istotnym elementem. Poprzez zrozumienie, wsparcie emocjonalne i rozwijanie umiejętności społecznych, nauczyciele mogą pomóc uczniom nieśmiałym w pokonaniu swoich barier i osiągnięciu sukcesu nie tylko w nauce, ale także w życiu społecznym.

Zrozumienie specyfiki trudności

Postępowanie z uczniami nieśmiałymi wymaga delikatnego podejścia. Rozumienie specyfiki ich trudności oraz tworzenie poczucia bezpieczeństwa są kluczowe. Nauczyciele powinni oferować wsparcie w pokonywaniu lęku przed sytuacjami społecznymi i przywracaniu zaufania do siebie. W bardziej zaawansowanych przypadkach trwałej nieśmiałości konieczna może być terapia prowadzona przez wyspecjalizowanych profesjonalistów. Nie można zaniedbywać dzieci nieśmiałych, gdyż brak odpowiedniej pomocy może prowadzić do poważnych zaburzeń emocjonalnych.

Odpowiednie Działania Nauczyciela

Nauczyciel ma kluczową rolę we wsparciu uczniów nieśmiałych. Oto kilka działań, które może podjąć:

 1. Zabawy integracyjne — wiedząc o obecności ucznia nieśmiałego, nauczyciel może organizować zabawy, które nie tylko dostarczą radości, ale także umożliwią rozwijanie umiejętności społecznych. To okazja dla wszystkich uczniów, w tym tych nieśmiałych, do zdobywania pewności siebie.
 2. Budowanie umiejętności społecznych — w trakcie zajęć, nauczyciel może wprowadzać ćwiczenia rozwijające umiejętności komunikacyjne, aktywne słuchanie i wyrażanie własnych myśli. To umożliwi nieśmiałym uczniom nabycie narzędzi do skutecznej komunikacji.
 3. Podkreślanie mocnych stron — nauczyciel powinien tworzyć sytuacje, w których dzieci nieśmiałe mogą się wykazać. To wspiera ich poczucie wartości oraz przekonanie o własnych zdolnościach.
 4. Wzajemne uznawanie — stworzenie atmosfery wzajemnego uznania i wsparcia w klasie może pomóc dzieciom nieśmiałym poczuć się akceptowanymi i docenionymi przez rówieśników.

Zapobieganie Trwałej Nieśmiałości

Aby zapobiec trwałej nieśmiałości, istotne jest formowanie osobowości uczniów w sposób dostosowany do ich potrzeb:

 1. Realistyczne cele i standardy — ideały przekazywane uczniom powinny być osiągalne, co pozwoli im uniknąć poczucia niewystarczalności.
 2. Rozwijanie umiejętności — zadania i czynności powinny być dostosowane do możliwości uczniów, aby poczuli się pewniej w ich wykonywaniu.

Wsparcie dziecka nieśmiałego w uczestnictwie w zabawach grupowych wymaga taktu i zrozumienia. Nauczyciele oraz otoczenie odgrywają kluczową rolę w tworzeniu atmosfery, która umożliwia dzieciom nieśmiałym aktywne uczestnictwo. Istnieje wiele metod, które mogą pomóc w zachęcaniu takich dzieci do angażowania się w zabawy grupowe.

Metody Zachęcania:

 1. Modelowanie przez nauczyciela — nauczyciel może aktywnie uczestniczyć w zabawie, co może zachęcić dzieci nieśmiałe do dołączenia. Widząc, że osoba dorosła również się bawi, mogą poczuć większą pewność siebie.
 2. Ukazywanie korzyści zabawy — przedstawienie pozytywnych skutków zabawy, takich jak radość i dobra zabawa, może zwiększyć zainteresowanie uczniów nieśmiałych.
 3. Rola dziecka w zabawie — podkreślenie roli, jaką dziecko nieśmiałe może pełnić w zabawie, może sprawić, że poczują się potrzebni i docenieni przez kolegów.
 4. Przyznanie specjalnej roli — dając dziecku konkretną rolę, która nie stawia go w nadmiernym centrum uwagi, można zachęcić je do aktywnego udziału w zabawie.
 5. Dopuszczanie wyboru — informując dziecko, że może opuścić zabawę w dowolnym momencie, daje się mu poczucie kontroli. To może pomóc w zwiększeniu komfortu i chęci uczestnictwa.
 6. Oferowanie pomocy — zaproponowanie pomocy w razie potrzeby może sprawić, że dziecko nieśmiałe poczuje się bardziej pewnie i zmotywowane do udziału.

Zapobieganie i Wsparcie

Ważne jest, aby unikać winienia dziecka za jego nieśmiałość. Wczesne wsparcie i działania mające na celu budowanie pewności siebie są kluczowe. Obserwowanie relacji w grupie i monitorowanie dominujących zachowań może również pomóc w zapobieganiu niewłaściwemu wpływowi na dzieci nieśmiałe.

Programy Psychoprofilaktyczne

W polskich szkołach programy psychoprofilaktyczne takie jak np. „Spójrz Inaczej”, mają na celu rozwijanie umiejętności społecznych i redukcję lęku społecznego. Działania oparte na aktywnym doświadczaniu oraz wzmacnianiu poczucia wartości pomagają dzieciom nieśmiałym przezwyciężać swoje trudności.

Wsparcie uczestnictwa dzieci nieśmiałych w zabawach grupowych to proces wymagający zrozumienia i taktu. Działania nauczycieli oraz programy psychoprofilaktyczne mogą skutecznie pomóc w budowaniu pewności siebie i umiejętności społecznych, co wpłynie na rozwój emocjonalny i społeczny uczniów.

Autor: Prywatna Szkoła Podstawowa Saltando, Redakcja Bloga

Facebook

Blog Niepublicznej Szkoły Saltando