Przeskocz do treści
Tutoring - co to jest i jakie ma zalety? | Wszystkie wpisy | Blog Szkoły Saltando

Tutoring – co to jest i jakie ma zalety?

Tutoring to forma wsparcia edukacyjnego, która polega na indywidualnym podejściu do ucznia przez specjalnie przygotowanego nauczyciela, zwanego tutorem. Tutoring jest coraz częściej stosowany w szkołach prywatnych, ponieważ pozwala na lepsze dopasowanie programu nauczania do potrzeb, zainteresowań i możliwości uczniów. Tutoring nie zastępuje wychowawstwa, ale stanowi jego uzupełnienie i wzmocnienie. Jakie są korzyści z tutoringu i jak wygląda on w praktyce?

Tutor jako opiekun i doradca

Tutor to osoba, która zajmuje się opieką nad rozwojem ucznia w szkole. Tutor nie tylko pomaga uczniowi w nauce, ale także wspiera go emocjonalnie, motywuje go do osiągania celów, pomaga mu w rozwiązywaniu problemów i konfliktów, doradza mu w kwestiach zawodowych i edukacyjnych. Tutor jest więc nie tylko nauczycielem, ale także mentorem, przyjacielem i zaufanym doradcą.

Tutor zna mocne i słabe strony ucznia, jego styl uczenia się, preferencje i zainteresowania. Na tej podstawie układa indywidualny plan rozwoju ucznia, dostosowując metody i tempo pracy do jego potrzeb. Tutor współpracuje z innymi nauczycielami i wychowawcami, informując ich o postępach i trudnościach ucznia. Tutor monitoruje także wyniki ucznia, ocenia jego postawy i zachowania, daje mu informację zwrotną i pomaga mu w samodzielnym ocenianiu się.

Tutoring jako wsparcie dla edukacji

Tutoring ma wiele zalet dla edukacji. Po pierwsze, tutoring zwiększa efektywność nauki, ponieważ uwzględnia indywidualne tempo i styl uczenia się ucznia. Uczeń może pracować nad tym, co go interesuje i co sprawia mu trudność, a nie nad tym, co jest narzucone przez program nauczania. Uczeń może też liczyć na pomoc tutora w każdej chwili, co zmniejsza ryzyko zniechęcenia lub frustracji.

Po drugie, tutoring rozwija umiejętności kluczowe dla życia w społeczeństwie. Uczeń uczy się samodzielności, odpowiedzialności, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy i komunikacji. Uczeń nawiązuje także silną więź z tutorem, co wpływa pozytywnie na jego poczucie własnej wartości i zaufanie do innych ludzi.

Po trzecie, tutoring przygotowuje ucznia do przyszłości. Tutor pomaga uczniowi w wyborze kierunku studiów lub zawodu, pokazując mu różne możliwości i perspektywy. Tutor także zachęca ucznia do podejmowania wyzwań i realizowania swoich pasji. Tutor jest więc osobą, która inspiruje ucznia do ciągłego rozwoju i poszukiwania własnej drogi.

Tutoring w szkole prywatnej

Tutoring jest obecny głównie w szkołach prywatnych, ponieważ wymaga dużego zaangażowania ze strony nauczycieli i dyrekcji szkoły. Szkoły prywatne mają większą swobodę w kształtowaniu programu nauczania i organizacji pracy z uczniami. Szkoły prywatne mogą też zapewnić lepsze warunki do tutoringu, takie jak mniejsze klasy, nowoczesne pomoce dydaktyczne czy dodatkowe zajęcia.

W niektórych prywatnych szkołach podstawowych, każdy uczeń może mieć swojego tutora, który zajmuje się nim od pierwszej do ósmej klasy. Tutor spotyka się z uczniem co najmniej raz w tygodniu, aby omówić jego postępy, plany i problemy. Organizuje on także dla ucznia różne projekty edukacyjne, warsztaty, wycieczki i konkursy, które rozwijają jego zainteresowania i talenty. Tutor jest także łącznikiem między uczniem a jego rodzicami, nauczycielami i wychowawcą.

Tutoring to więc forma wsparcia edukacyjnego, która ma wiele korzyści dla ucznia i jego rozwoju. Tutoring nie zastępuje wychowawstwa, ale stanowi jego uzupełnienie i wzmocnienie. Tutoring jest coraz częściej stosowany w szkołach prywatnych, ponieważ pozwala na lepsze dopasowanie programu nauczania do potrzeb, zainteresowań i możliwości uczniów. Tutoring to także sposób na przygotowanie ucznia do przyszłości i realizacji jego marzeń.

Autor: Prywatna Szkoła Podstawowa Saltando, Redakcja Bloga

Facebook

Blog Niepublicznej Szkoły Saltando